PRIVACY BELEID STADSHERBERG DE KEURVORST

PRIVACYVERKLARING

VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Stadsherberg de Keurvorst kan persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stadsherberg de Keurvorst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Stadsherberg de Keurvorst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Uw gegevens worden mogelijk verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van uw betaling
 • Verzenden van boekingsdocumenten
 • Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het af te leveren van goederen en diensten
 • Wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, naam dan contact met ons op via info@keurvorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

BEWAARTERMIJN & INZAGE

Stadsherberg de Keurvorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. En na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadsherberg de Keurvorst en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via info@keurvorst.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maar in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stadsherberg de Keurvorst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DELEN MET ANDEREN

Stadsherberg de Keurvorst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Stadsherberg de Keurvorst neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stadsherberg de Keurvorst) tussen zit.

GOOGLE ANALYTICS

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

VACATURES

Bij het selecteren van de juiste kandidaat maken we gebruik van internetresearch.

BEVEILIGEN

Stadsherberg de Keurvorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stadsherberg de Keurvorst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stadsherberg de Keurvorst via info@keurvorst.nl. Tevens willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

www.keurvorst.nl is een website van Stadsherberg de Keurvorst.

Stadsherberg de Keurvorst is als volgt te bereiken:

POSTADRES: MARKSTRAAT 14, 5371 AD RAVENSTEIN
VESTIGINGSADRES: MARKTSTRAAT 14, 5371 AD RAVENSTEIN
KVK NUMMER: 16056.081
TELEFOON: 0486 411 371
E-MAILADRES: INFO@KEURVORST.NL